Regulamin - Ocean Lava Triathlon Polska

Regulamin

Regulamin Zawodów
Triathlon Polska Sprint 2019
Bydgoszcz Borówno
starty indywidualny i sztafety na dystansie sprinterskim bez draftingu

  1. Nazwa: niniejszy Regulamin dotyczy zawodów triathlonowych pod nazwą Triathlon Polska Sprint 2019.
  2. Data: Zawody odbędą się 18 sierpnia 2019
  3. Dystans: Zawody odbędą się na DYSTANSIE SPRINTERSKIM, obejmującym 0,75 km pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu, w formule wyścigu indywidualnego oraz sztafet.
  4. Miejsce: start Zawodów (oraz strefa zmian T1) będzie znajdować się nad Jeziorem Borówno przy ul. Spacerowej w Borównie (gm. Dobrcz), zaś meta (oraz strefa zmian T2) – przy Stadionie Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163 w
  5. Pojęcia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:
   1. Harmonogram – czasowy plan Zawodów oraz wydarzeń pobocznych, opisany w rozdz. IV Regulaminu;
   2. Organizator – podmioty określone w rozdz. II Regulaminu;
   3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z ewentualnymi odnośnikami i załącznikami;
   4. SD – strefa draftu, draftingu;
   5. Zawodnik – osoba spełniająca warunki uczestnictwa określone w rozdz. XI Regulaminu, bez zróżnicowania na płeć lub wiek, chyba że Regulamin stanowi inaczej;
   6. Zawody – zawody triathlonowe pod nazwą Triathlon Polska Sprint 2019;
 • Organizatorem Zawodów Triathlonowych są:

  • Towarzystwo Sportowe „Tri-sport”, z siedzibą w Niemczu (kod pocztowy 86-032), przy ul. Ireny Szydłowskiej 5, o numerze NIP: 5542734333 oraz REGON: 340296320
  • oraz spółka Jan Kowalski Group s.c., z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-738), przy Szajnochy 3, o numerze NIP: 5543539656 oraz REGON: 093131310
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja miasta Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 • Sobota 17.08.2019

  15.00-20.00godziny otwarcia Biura Zawodów i odbioru pakietów startowych dla dystansu Sprint
  10.00‑20.00 targi EXPO oraz Strefa Food-trucków
  16.00odprawa techniczna
  15.00otwarcie strefy zmian dla zawodników  strefa T2 (w Bydgoszczy): pozostawienie worków ze sprzętem na bieganie ZALECANE (możliwe jednak będzie także pozostawienie ich w niedzielę rano w wyznaczonych godzinach)
  16.00 otwarcie strefy zmian dla zawodników strefa T1 (w Borównie): pozostawienie rowerów OBOWIĄZKOWE
  20.00zamknięcie biura zawodów
  21.00zamknięcie strefy zmian T1 i T2

  Niedziela 18.08.2019

  7.45 i 8.15 wyjazd autokarów na miejsce startu dla zawodników (zbiórka: parking Hotelu „Focus” przy ul. Modrzewiowej 1)
  7.15‑8.15 strefa T2 otwarta dla zawodników dystansu sprinterskiego (możliwość pozostawienia worków ze sprzętem biegowym)
  8.00‑9.30 strefa T1 otwarta dla zawodników dystansu sprinterskiego (brak możliwości wprowadzenia rowerów! jedynie sprawdzenie i uzupełnienia drobnego sprzętu)
  10.00START zawodników dystansu SPRINT
  10.00‑15.00 targi EXPO oraz Strefa Food-trucków
  10.50 przybliżona godzina dotarcia na metę pierwszego zawodnika dystansu sprinterskiego 
  11.30zamknięcie trasy kolarskiej dla zawodników z dystansu sprinterskiego
  13.00‑16.00 możliwość odbierania sprzętu ze strefy T2 (wyłącznie przez zawodników z opaską identyfikacyjną na ręku lub na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia)
  12.30koniec wyścigu
  13.00uroczystość wręczania nagród i oficjalne zamknięcie zawodów
  1. W czasie Zawodów zorganizowane zostaną dla Zawodników dwie strefy zmian:
   1. strefa T1, w której Zawodnicy pozostawiają sprzęt pływacki (po zakończeniu części pływackiej) oraz z której wyruszają na część kolarską (T1 znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca startu Zawodów, nad Jeziorem Borówno przy ul. Spacerowej w Borównie, gm. Dobrcz);
   2. strefa T2, w której Zawodnicy pozostawią sprzęt rowerowy (po zakończeniu części kolarskiej) oraz z której wyruszą na część biegową Zawodów (T2 znajdować się będzie przy Stadionie Zawiszy przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy).
  2. Do stref zmian (poza osobami wyznaczonymi przez Organizatora do obsługi i zapewnienia porządku oraz ochrony) będą mieli dostęp wyłącznie Zawodnicy posiadający na ręku opaskę identyfikacyjną, będącą częścią pakietu
  3. Zawodnicy będą mieli wstęp do stref zmian wyłącznie w godzinach określonych w Harmonogramie Zawodów.
  4. Pozostawienie sprzętu biegowego w strefie T2 w dniu poprzedzającym Zawody, 16.08.2019 (w godzinach określonych w Harmonogramie Zawodów) jest OBOWIĄZKOWE!
  5. Pozostawienie sprzętu kolarskiego w trefie T1 w dniu zawodów tj. 17.08.2019 zgodnie z harmonogramem zawodów.
  6. Organizator zapewnia transport sprzętu pozostawionego w strefie T1 do strefy T2 (gdzie można będzie go odebrać wraz z pozostałą częścią sprzętu).
  7. Odbiór sprzętu (po Zawodach) ze strefy T2 możliwy będzie wyłącznie w godzinach określonych w Harmonogramie Zawodów, osobiście przez Zawodników z opaską identyfikacyjną na ręku lub przez osobę upoważnioną imiennie przez Zawodnika (druki upoważnień dostępne będą w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia; należy je wypełnić i pozostawić podpisane).
  8. Organizator zapewnia ochronę stref zmian w godzinach ich funkcjonowania określonych w Harmonogramie. Po zakończeniu godzin działania stref zmian, nieodebrany sprzęt zostanie pozostawiony na wyłączne ryzyko Zawodników.
  1. Część pływacka zostanie rozegrana w Jeziorze Borówno. Spodziewana temperatura wody 18-22 st. C. Pianki pływackie będą dozwolone.
  2. Trasa pływacka zostanie wymierzona metodą GPS. Zawodnicy będą mieli do pokonania 1 pętle wyznaczoną za pomocą boi
  3. Limit czasu na ukończenie części pływackiej: 30
  4. Wyścig kolarski odbywać się będzie na wyznaczonej trasie pomiędzy Borównem a Bydgoszczą. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę z Borówna do Bydgoszczy z dodatkowym ok. 2km odcinkiem w kierunku
  5. Trasa wyścigu kolarskiego będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i zabezpieczona w  wybranych miejscach (np. skrzyżowania) przez Policję lub służby porządkowe Organizatora. Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego (w szczególności – jazdy prawą stroną jezdni oraz wyprzedzania po lewej stronie), a także bezwzględnie stosować się do poleceń Policji lub służb porządkowych. Organizator informuje, że ruch Zawodników odbywać się będzie dwukierunkowo co wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
  6. Limit czasu na ukończenie części pływackiej i kolarskiej 90
  7. Kask rowerowy jest obowiązkowy na całej trasie rowerowej: musi być założony i zapięty przez cały czas – od momentu zdjęcia go ze stojaka w strefie T1, aż do momentu jego zdeponowania w strefie
  8. Zawody rozgrywane będą w konwencji bez draftingu. Dozwolone są rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.
  9. Konstrukcja roweru musi być zgodna z wymogami ITU (International Triathlon Union), a sam rower musi być sprawny, co będzie weryfikowane podczas deponowania rowerów w strefie zmian T1. Sędziowie mają prawo nie dopuścić do startu zawodnika, którego sprzęt nie spełnia wymogów.
  10. Dopuszczenie jakiegokolwiek sprzętu Zawodnika do użycia w Zawodach, w żadnym wypadku nie rodzi po stronie Organizatora jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wad lub niesprawności sprzętu Zawodnika i nie wyklucza następczej dyskwalifikacji Zawodnika, w przypadku, gdyby sprzęt był niezgodny z Regulaminem. Wyłącznie odpowiedzialnym za ruch pojazdów mechanicznym pozostających pod kontrolą Zawodnika ponoszą wyłącznie Zawodnicy.
  11. Strefa draftu (SD) ma rozmiar 12 metrów długości oraz 3 metry szerokości (mierzone pomiędzy przednim kołem roweru wyprzedzanego a przednim kołem Zawodnika wyprzedzającego). Przebywanie w strefie SD (za innym Zawodnikiem) dopuszczalne jest tylko przez ograniczony czas w trakcie wyprzedzania. Zawodnik wyprzedzający ma 25 sekund na wykonanie manewru wyprzedzania – po tym czasie powinien znaleźć się przed Zawodnikiem wyprzedzanym albo zrezygnować z manewru wyprzedzania i opuścić SD. Zawodnik wyprzedzany musi, w momencie wyprzedzenia, zredukować swoją prędkość tak, aby niezwłocznie (25 sek.) znaleźć się poza SD za Zawodnikiem wyprzedzającym.
   Strefa draftu
  12. Naruszenie SD możliwe jest w następujących wyjątkowych przypadkach (oprócz opisanego powyżej wyprzedzania): na stromym podjeździe, w odległości 100 metrów przed i za strefą odżywiania, bezpośrednio przy punktach nawrotowych, w miejscach wskazanych przez Organizatora.
  13. Zakazany jest drafting za jakimkolwiek innym pojazdem, w tym w szczególności pojazdami sędziów, obsługi, prasy lub osób nieuczestniczących w
  14. W przypadku awarii roweru w czasie trwania części kolarskiej Zawodów, należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Przy usuwaniu awarii Zawodnik nie może korzystać z pomocy osób trzecich, przy czym nie dotyczy to pomocy udzielonej przez innych Zawodników lub obsługę punktu serwisowego przygotowanego przez Organizatora.
  15. Bezwzględnie zakazane jest blokowanie innych Zawodników (podczas dowolnej części Zawodów).
  16. Używanie przez Zawodników (podczas całego wyścigu) jakichkolwiek narzędzi komunikacji (np. telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp.) oraz odtwarzaczy muzycznych jest całkowicie zakazane.
  17. Każdy Zawodnik jest zobowiązany do poruszania się (w czasie trwania wszystkich etapów wyścigu) w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo innych Zawodników i/lub kibiców bądź obsługę Zawodów.
  18. Każdy Zawodnik ma obowiązek znać trasę wyścigu (która będzie szczegółowo opisana na mapach udostępnionych przez Organizatora przed Zawodami) i się po niej poruszać, a także prawidłowo omijać wszystkie punkty kontrolne i nawrotowe. W przypadku, gdy Zawodnik dokona skrócenia lub wydłużenia trasy, nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt osiągniętego na mecie wyniku (czasu), a sędziowie mogą rozważyć dyskwalifikację Zawodnika (w szczególności w przypadku, gdy nastąpiło skrócenie trasy).
  19. Zawodnicy kontynuujący wyścig po godzinie zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu zostaną zdyskwalifikowani.
  20. Wyrzucanie odpadków (np. opakowania po żelach, bidony itp.) dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego strefach znajdujących się w pobliżu punktów odżywiania (na trasie kolarskiej i biegowej).
  21. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów za wyjątkiem etapu pływackiego i nie może być modyfikowany przez Zawodnika.
  22. Na trasie Zawodów (w części rowerowej i biegowej) Organizator zapewni Zawodnikom punkty odżywcze.
  23. Podczas trwania Zawodów dozwolone jest korzystanie z własnych odżywek, które mogą być podawane Zawodnikom przez osoby trzecie, jednak wyłącznie poza strefą oficjalnych punktów odżywczych.
  24. Zawodnicy, którzy naruszyli lub naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zasad przebiegu Zawodów, mogą otrzymać ostrzeżenia lub zostać zdyskwalifikowani. Szczegółowe, acz niewyczerpujące, zasady przyznawania przez sędziów ostrzeżeń oraz dyskwalifikacji zaprezentowane zostaną Zawodnikom podczas odprawy technicznej przed Zawodami oraz umieszczone w pakiecie startowym. 
  1. Biuro Zawodów będzie mieściło się w budynku KS Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.
  2. Godziny otwarcia Biura Zawodów określone są w Harmonogramie Zawodów.
  3. Każdy Zawodnik startujący w Zawodach zobowiązany jest do osobistego odebrania (w Biurze Zawodów, w godzinach jego otwarcia) Pakietu Startowego, w którym znajdować się będą m.in. naklejki numerowe, numer startowy, opaska identyfikacyjna oraz chip do pomiaru czasu (niezbędne do startu), a także upominki od sponsorów.
  4. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach określonych harmonogramem otwarcia Biura Zawodów nie będą przesyłane pocztą i przechodzą na rzecz Organizatora.
  1. W czasie Zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z użyciem sprzętu rejestrującego indywidualnego dla każdego Zawodnika (tzw. chipy). W przypadku sztafet – jeden chip na cały zespół.
  2. Warunkiem uwzględnienia Zawodnika w końcowej klasyfikacji Zawodów jest użycie chipa zgodnie z instrukcją, która zostanie umieszczona w pakiecie startowym i/lub podana w Biurze Zawodów.
  3. W końcowej klasyfikacji Zawodów umieszczone będą czasy brutto uzyskane przez poszczególnych Zawodników zgodnie z pomiarem dokonanym przez system elektronicznego pomiaru czasu. 
  1. W czasie Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   • Generalna Kobiet,
   • Generalna Mężczyzn,
   • Kategorie wiekowe Kobiet oraz Mężczyzn (dla startów indywidualnych): 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+
  1. Ostateczne przypisanie zawodników do kategorii wiekowych zostanie podane przez Organizatora na liście startowej, która będzie opublikowana na stronie internetowej przed Zawodami.
  1. Nagrody rzeczowe lub finansowe : za miejsca I-III w Klasyfikacji OPEN Kobiet oraz OPEN Mężczyzn.
  2. Statuetki: za pierwsze trzy miejsca w kategorii wiekowej.
  3. Każdy zawodnik, który ukończy Zawody otrzyma na mecie okolicznościowy medal.
  4. Zawodnik może być nagrodzony tylko w jednej kategorii indywidualnej. Zawodnicy nagrodzeni w Klasyfikacji OPEN nie będą nagrodzeni w klasyfikacji kategorii wiekowych.
  5. Warunkiem otrzymania nagród jest negatywny wynik kontroli antydopingowej (o ile zostanie przeprowadzona w przypadku danego Zawodnika).
  6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nagród rzeczowych Organizator może przewidzieć dodatkową nagrodę pieniężną równą wartości podatku dochodowego – w innym wypadku, podatek od wartości nagrody obowiązany jest uiścić Zawodnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Nagrody pieniężne wydawane są na rachunek bankowy wskazany przez Zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wydania nagrody najpóźniej w terminie 14 dni od dnia Zawodów pod rygorem utraty prawa do nagrody.
  1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które (najpóźniej w dniu startu) mają ukończone 16 lat, opłacą opłatę startową, a także, w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów, przedstawią dokument potwierdzający tożsamość oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno na dystansie sprinterskim – na piśmie pod rygorem nieważności.
  1. Zgłoszenia do Zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem internetowego systemu zapisów, do którego link umieszczony jest w serwisie internetowym Organizatora pod adresem pl/rejestracja.
  2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej (w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat Startowych obowiązującej w dniu dokonywania płatności). Po otrzymaniu opłaty startowej Organizator wpisze zawodnika na listę startową. Zgłoszenia nieopłacone w ww. terminie nie będą wpisane na listę startową.
  3. Podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych
  4. produktów i usług.
  5. W Zawodach obowiązuje limit liczby uczestników: 500 osób.
  6. Po osiągnięcia limitu 500 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na Zawody, zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Za moment zgłoszenia uznawany jest czas wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora. Zatem osoby, które dokonają rejestracji przed wyczerpaniem limitu miejsc, ale których wpłata zostanie zarejestrowana po jego wyczerpaniu, również zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  7. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia (obowiązującej w momencie przeniesienia) opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  8. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  9. Zapisy zostaną ostatecznie zamknięte 11.08.2019 o godz. 23.59.
  10. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu na inny sezon (z wyjątkiem sytuacji opisanej w rozdz. XIII).
  11. Zmiana dystansu i/lub zmiana danych osobowych Zawodnika zgłoszonego do udziału w Zawodach jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2019 włącznie i wiąże z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł oraz dokonaniem ewentualnej dopłaty do wysokości opłaty startowej obowiązującej w momencie dokonywania przepisania (jeśli opłata wniesiona pierwotnie była niższa). Jeśli opłata wniesiona pierwotnie była wyższa niż opłata obowiązująca w dniu przepisania, Organizator nie dokona zwrotu różnicy pomiędzy tymi opłatami.
  12. O chęci dokonania zmian, o których mowa w pkt. 10, należy poinformować Organizatora mailowo (pod adresem sprint@triathlonpolska.pl), a po uzyskaniu jego zgody, niezwłocznie (jednak nie później niż do 18.07.2019) dokonać ww. dopłat.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na zmiany, o których mowa w pkt. 10, w szczególności w przypadku, gdy limit miejsc startowych na danym dystansie został już osiągnięty.
  1. Podczas dokonywania rejestracji na Zawody (zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim rozdziale), Zawodnik może wybrać opcję „ubezpieczenia od rezygnacji” ze startu. Opcja ta uprawnia Zawodnika do otrzymania zwrotu 100% wartości wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w terminie i w sposób określony w pkt. 3 poniżej. Kwota zwrotu obejmie tylko wartość wniesionej opłaty startowej (zgodnej z tabelami umieszczonymi w rozdz. XV), nie obejmie zaś opłat za usługi, produkty i opcje dodatkowe (w tym opcję „ubezpieczenia od rezygnacji”) wykupione podczas rejestracji.
  2. Opłata za skorzystanie z opcji „ubezpieczenia od rezygnacji” wynosi 50 zł. Zostanie ona doliczona do kwoty opłaty startowej wygenerowanej w czasie rejestracji i powinna być razem z nią wniesiona na konto Organizatora.
  3. Chęć rezygnacji ze startu należy zgłosić Organizatorowi poprzez formularz na stronie internetowej Zawodów umieszczony pod adresem pl/rezygnacje w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2019 włącznie. Potwierdzeniem terminowego zgłoszenia rezygnacji będzie e-mail zwrotny wysyłany automatycznie na adres podany przez Zawodnika w formularzu rezygnacji.
  4. Po terminie określonym w pkt. 2 ewentualna rezygnacja ze startu wiązać się będzie z brakiem możliwości odzyskania opłaty wpisowej.
  5. W przypadku skorzystania z prawa do zmiany danych osobowych Zawodnika lub zmiany dystansu (o których mowa w rozdz. XII pkt. 10), opcja „ubezpieczenia od rezygnacji” obowiązuje nadal dla zmienionego dystansu lub osoby, na którą została przepisana opłata startowa.
  6. Nie ma możliwości wyboru opcji „ubezpieczenia od rezygnacji” po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonpolska.pl.

  1. Opłaty startowe są zależne od terminu dokonania płatności i wynoszą odpowiednio:
   1. Starty indywidualne:
    wysokość opłaty
    startowej [PLN]
    okres obowiązywania
    135do 31.12.2018
    1651.01.2019 – 30.04.2019
    1951.05.2019 – 31.07.2019
    249po 1.08.2019
   2. Sztafety
    wysokość opłaty
    startowej [PLN]
    okres obowiązywania
    249do 31.12.2018
    2991.01.2019 – 30.04.2019
    3491.05.2019 – 31.07.2019
    499po 1.08.2019
  2. Opłaty startowe należy wnosić poprzez system płatności elektronicznych dostępny w czasie
   rejestracji.
  3. Organizator ma prawo ustalić dodatkowe progi i terminy obowiązywania opłat promocyjnych.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Zawodników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
   1. realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału Zawodnika w Zawodach, w szczególności wykonanie przez Organizatora usług związanych organizacją oraz udziałem Zawodników w Zawodach, utworzenie wydanie list startowych, wykonanie pomiarów, publikacja wyników, wydanie nagród, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych’
   2. w przypadku wyrażenia zgody przez Zawodnika dla przetwarzania danych osobowych celach marketingowych lub informacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert handlowych oraz materiałów informacyjnych związanych zawodami lub działalnością Organizatora;
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celach informacyjnych lub marketingowych, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, usług rejestracji Zawodników, pomiarów wyników, druku materiałów itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Zawodników następujące prawa:
   1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków Organizatora, w tym w szczególności umożliwienie Zawodnikowi startu w Zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
   2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   4. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   5. prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Zawodnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną (ratowniczą).
  2. Na mecie znajdować się będzie strefa Zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla Zawodników. Po ukończeniu zawodów Zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku KS Zawisza w pobliżu mety.
  3. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród, po zakończeniu Zawodów prawo do odbioru nagród i statuetek wygasa, chyba że Regulamin wyraźnie stanowi odmiennie.
  4. Wszelkie kwestie dot. rywalizacji sportowej w trakcie Zawodów nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w oparciu o regulamin Polskiego Związku Triathlonu
  5. Sprawy nieobjęte Regulaminem oraz dokumentami wskazami w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  6. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  8. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z szeregiem ryzyk, w szczególności związanych z wysiłkiem fizycznym oraz ruchem pojazdów mechanicznych, które pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Niezależnie od ubezpieczenia OC Organizatora, uczestnicy Zawodów powinni rozważyć ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków lub szerszym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie należące do Zawodników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania poszczególnych Zawodników, kibiców lub osób postronnych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
(c) 2008-2020 Triathlon Polska   |   wykonanie: sportsBRND.pl